Geologiska Föreningens pristagare 2018

Geologiska Föreningens Wickmanpris inom geokemi och isotopgeologi tilldelas i år Jenny Andersson, Sveriges geologiska undersökning. Jan Bergströmpriset till unga forskare tilldelas Anders Lindskog, Florida State University och Lunds universitet.

Pristagarna kommer att ta emot sina priser i Uppsala den 8 november i samband med prisutdelningen för Årets geolog. Läs mer om pristagarna nedan. Läs mer om prisutdelningen på Naturvetarnas webbplats.

 

Jenny Andersson

Jenny Andersson, verksam vid Sveriges geologiska undersökning, tilldelas år 2018 Geologiska Föreningens Wickmanpris inom området geokemi och isotopgeologi. Jenny Andersson har på ett nydanande sätt applicerat isotopgeologi för att studera utvecklingen av den Svekonorvegiska orogenesen. Genom att använda sig av mineralet zirkons kemiska sammansättning, uran-blydateringar av zirkoner samt deras relation med andra mineral har Jenny studerat regionalgeologiska processer och den metamorfa utvecklingen i sydvästra Sverige. Baserat på resultaten har hon presenterat nya tektoniska modeller för olika geologiska enheter. Förutom dessa vetenskapliga studier har Jenny också aktivt engagerat sig i debatten om geologins betydelse i samhället och betonat vikten av regionalgeologisk kompetens inom en rad för samhället viktiga områden. Sammantaget gör detta Jenny till en värdig mottagare av Geologiska Föreningens Wickmanpris år 2018. Jenny studerade geologi vid Geologiska institutionen på Lunds universitet och fortsatte sedan med doktorandutbildningen vid samma institution. Samtidigt med studierna jobbade hon på Viak med Hallandsåsen och Citytunneln i Malmö och senare som extrageolog på SGU. Jenny disputerade 2000 på en avhandling med titeln ”Sveconorwegian orogenesis in the southwestern Baltic Shield – Zircon geochronology and tectonothermal setting of orthogneisses in SW Sweden”. Efter disputationen tillbringade Jenny ett år i USA och började sedan jobba på Sveriges geologiska undersökning 2002.

Anders Lindskog

Anders disputerade i Lund år 2017 på en multidisciplinär studie om den ordoviciska perioden (ca 485 till 443 miljoner år sedan). Avhandlingen behandlar en mycket händelserik tid i jordens historia som karaktäriseras av stora förändringar i både klimat, sediment och organismer. Undersökningarna bedrevs i ett regionalt och globalt perspektiv med fokus framför allt på berggrunden i Sverige, Baltikum och Ryssland. Studierna inkluderar så vitt skilda områden som biostratigrafi, eventstratigrafi, sedimentologi, paleoekologi och absolutdateringar. Av avhandlingens åtta artiklar fick en pris för bästa artikel i GFF år 2014. Utöver de artiklar som ingick i avhandlingen har han hunnit publicera ytterligare ett stort antal vetenskapliga artiklar. Anders erhöll nyligen ett prestigefyllt anslag från Birgit and Hellmuth Hertz’ Foundation för en treårig post-doc-tjänst. Det första året av denna tillbringas vid Florida State University i Tallahassee, Florida, USA.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑