Utmärkelser, stipendier och priser

Geologiska Föreningen delar ut ett antal utmärkelser, stipendier och priser:

------------------------------------------------------------

Här är en förteckning över Geologiska Föreningens förtjänstplakett och pristagare genom åren.

------------------------------------------------------------

Geologiska Föreningens förtjänstplakett

1946 till Karl Esaias Sahlström
"med tack för ett mångårigt oegennyttigt arbete som Föreningens skattmästare"
(GFF 68, s. 469). Sahlström (1884-1964) var GF:s skattmästare i 33 år (1917-49).

1957 till Ragnar Sandegren
"med tack för ett mångårigt oegennyttigt arbete som Föreningens redaktör"
(GFF 79, s. 108). Sandegren (1887-1966) var GF:s sekreterare & redaktör i 15 år (1926-37 och 1952-54) och dess redaktör i 2 år (1955-56).

1968 till Olof Gabrielson
"med tack för ett mångårigt oegennyttigt arbete som Föreningens skattmästare"
(GFF 91, s. 138). Gabrielson (1912-80) var GF:s skattmästare i 14 år (1954-67).

1972 till Erik Åhman
"med tack för ett mångårigt oegennyttigt arbete som Föreningens sekreterare"
(GFF 95, s. 299-300). Åhman (1912-97) var GF:s sekreterare i 18 år (1955-72).

2002 till Björn Sundquist
"för sitt engagerade och långvariga redaktörsskap för föreningens båda tidskrifter"
(Geologiskt forum 33, s. 29; se även GFF 123, s. 251). Sundquist (f. 1946) var GF:s redaktör i nära 17 år (1985-2001).

Till toppen av sidan

-------------------------------------------------------------------------------------------

Medaljfondens stipendium

"Stipendiet utdelas till en yngre, ograduerad forskare, som genom i Förhandlingarna [GFF] infört bidrag dokumenterat sin kunnighet." (GFF 96, s. 146.)

1975
till Inger Klingspor, Stockholm, för 1973-1974 (vol. 95-96)

1977
till Torbjörn Skiöld, Stockholm, för 1975-1976 (vol. 97-98)

1979
till Robert Lagerbäck, Stockholm, för 1977-1978 (vol. 99-100)

1982
till Per Gunnar Andréasson, Lund, för 1979-1980 (vol. 101-102)

1984
till Monica Beckholmen, Stockholm, för 1981-1982 (vol. 103-104)

1986
till Åke Johansson, Stockholm, för 1983-1984 (vol. 105-106)
[stipendiet ej utdelat för 1985-1986 (vol. 107-108)]

1989
till Doris Fredholm, Lund, för 1987-1988 (vol. 109-110)

1991
till Ulf Nordlund, Uppsala, för 1989-1990 (vol. 111-112)

1993
till Mikael Berglund, Uppsala, för 1991-1992 (vol. 113-114)

1995
till Waldemar H. Johannessen, Bergen, Norge, för 1993-1994 (vol. 115-116)

1997
till Dan Holtstam, Stockholm, för 1995-1996 (vol. 117-118)

1999
till Zhang Jianhua, Stockholm, för 1997-1998 (vol. 119-120)

2001
till Mikael Calner, Lund, för 1999-2000 (vol. 121-122)

2003
till Håkan Mattsson, Luleå, för 2001-2002 (vol. 123-124)

2005
till Fredrik A. Hellström, Göteborg, för 2003–2004 (vol. 125–126)

2007
till Eric Austin Hegart, Göteborg, för 2005-2006 (vol 127-128)

Till toppen av sidan


--------------------------------------------------------------------------------------------

Andra priser

2005
Bästa kvartärgeologiska manuskript insänt 2004–2005 till Kurt Kjær, Köpenhamn (publicerat i GFF vol. 126, s. 209–220)


--------------------------------------------------------------------------------------------

Mottagare av priser ur Geologiska Föreningens Jubileumsfond

1996
Geologiska Föreningens Törnebohmpris
till Roland Gorbatschev (Lund) och Ebbe Zachrisson (Uppsala).
Se Geologiskt forum nr 12 (1996), s. 12-13.

Professor Roland Gorbatschev, f. 1931, professor i petrologi och prekambrisk geologi vid Lunds universitet 1973-1996. Bland Gorbatschevs mest betydande insatser märks de storregionala modeller han utvecklat för den äldsta jordskorpan inom den fennoskandiska skölden samt för de jämförande studier han gjort med den äldsta berggrunden i Östeuropa och Nordamerika. Gorbatschevs gärning har vunnit stor internationell uppmärksamhet och hans resultat har fundamental betydelse för förståelsen av jordklotets äldsta historia.
Avdelningsdirektör Ebbe Zachrisson, f. 1931, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1960-1996. Bland Zachrissons mest betydande insatser märks de storregionala modeller han utvecklat för den skandinaviska fjällkedjan, vilka vunnit internationellt erkännande. Dessa teoretiska aspekter har på ett unikt vis kombinerats med tillämpade aspekter på några av fjällkedjans sulfidmalmer, vilket var av fundamental betydelse för utvecklingen av storskalig gruvindustri i Stekenjokkfältet under 1970-talet.

Till toppen av sidan

1999
Geologiska Föreningens Hiärnepris
till Per H. Lundegårdh (Mörbylånga) och Sven Laufeld (Munka Ljungby).
Se Geologiskt forum nr 21 (1999), s. 12.

Professor Per Henrik Lundegårdh, f. 1919, har under de senaste 40 åren bl.a. själv och tillsammans med andra författat en rad läro- och populärvetenskapliga böcker, såsom "Stenar i färg", "Berg och jord i Sverige", "Geologi - det levande jordklotet", "Nyttosten i Sverige", "Den lilla stenboken", "Geologi för envar" och "Stenar och fossil". Tillsammans med Sven Laufeld författade han även "Norstedts Stora Stenbok". Lundegårdh avled den 9 augusti 2000.
Docent Sven Laufeld, f. 1939, har under de senaste 25 åren med utställningar, skriftställeri och i radio verkat nydanande inom populärvetenskapens område. Han har bl.a.utgivit böckerna "Mineral och bergarter" och "Ur tiden - geologi i konsten" samt medproducerat radioserien "Den nya geologin". Han har även publicerat ett stort antal artiklar i dagspress och populärvetenskapliga tidskrifter.

Till toppen av sidan

2000
Geologiska Föreningens Lindgrenpris till Erland Grip (Huddinge) och Krister Sundblad (Trondheim).
Se Geologiskt forum nr 25 (2000), s. 28.

Professor Erland Grip, f. 1905, var underåren 1928 till pensioneringen 1970 anställd vid dåvarande Bolidens Gruvaktiebolag; 1939-44 som chefgeolog och 1944-67 som chef för prospekteringsavdelningen. En betydande del av Grips forskningsarbete utfördes inom Svenska Gruvföreningen och Stiftelsen Gruvforskningen. Grip har även gjort stora insatser för geologin och malmgeologin som föreläsare, föredragshållare, diskussionsledare och arrangör av symposier. För sina insatser inom svensk malmgeologi promoverades Grip till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1961 och tilldelades professors namn 1983.
Professor Krister Sundblad, f. 1952, är sedan 1997 professor vid Institutt for Geologi og Bergteknikk vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Sundblad har arbetat med malmgeologiska problemställningar i Sverige, Finland, Norge, Baltikum, Ryssland, Ukraina och Centralamerika. I sin forskning har han kombinerat fältstudier med petrologi, geokemi och isotopgeologi. Åren 1978-1997 ansvarade han för undervisningen i malmgeologi vid Stockholms universitet, och under sina tre år i Trondheim har han byggt upp ett kombinerat teoretiskt/praktiskt undervisningsprogram anpassat till den industriinriktade utbildningen på NTNU.

Till toppen av sidan

2001
Geologiska Föreningens Linmarssonpris till Maurits Lindström (Stockholm). Se Geologiskt forum nr 29 (2001), s. 30.

Maurits Lindström, f. 1932, professor emeritus vid Stockholms universitet, har under en lång forskarbana bidragit med en imponerande mängd banbrytande arbeten inom ett brett spektrum av geologin. Hans studier har inbegripit tektonik, strukturgeologi, evertebratpaleontologi, mikropaleontologi, historisk geologi, bio- och litostratigrafi, sedimentologi, maringeologi och impaktgeologi. Inom ämnesområdena mikropaleontologi och biostratigrafi kan man tveklöst säga att Maurits Lindström grundade den moderna biostratigrafiska conodontforskningen. Flera efterföljare har verkat i hans anda och den conodontstratigrafi som utvecklats till idag öppnar möjligheter för global korrelation och forskning kring nya spännande problemställningar inom den historiska geologin. Hans sedimentologiska arbeten över bl.a. den ordoviciska ortoceratitkalkstenen har blivit klassiska. Under sin tid som professor i Stockholm inledde Maurits Lindström forskning om impakter och fossila meteoriter, och hans bidrag inom detta område bemöts med stor respekt världen över. Maurits Lindström var professor i geologi vid Philipps Universität i Marburg 1967-84 och professor i allmän och historisk geologi vid Stockholms universitet 1984-97.

Till toppen av sidan

2001
Geologiska Föreningens Nathorstpris till Anita Löfgren (Lund).
Se Geologiskt forum nr 29 (2001), s. 30.

Anita Löfgren, f. 1945, docent i historisk geologi och paleontologi vid Lunds universitet, är specialiserad på tidigordoviciska conodonter och deras biostratigrafiska användning. Hon har publicerat ett 20-tal längre artiklar baserade på material från bl.a. Jämtland, Dalarna, Bottenviken, Västergötland, Närke och Öland. För närvarande samarbetar hon med kollegor i Estland, Ryssland och USA för att förbättra korrelationen mellan dessa områdens underordovicium. Löfgren har varit anställd vid geologiska institutionen i Lund med korta avbrott sedan 1965, under senare år som universitetslektor, där hon medverkar inom grundutbildningen och som handledare. Under 1980-82 tjänstgjorde hon som t.f. professor i paleontologi i Lund och 1983-89 var hon redaktör för tidskriften Lethaia på deltid.

Till toppen av sidan

2002
Geologiska Föreningens Torellpris till Christian Hjort (Lund).
Se Geologiskt forum nr 33 (2002), s. 31.

Christian Hjort, f. 1942, docent i kvartärgeologi vid Lunds universitet är en ledande gestalt inom modern svensk polarforskning. Det vetenskapliga huvudintresset har varit klimat- och glaciationsutveckling under kvartärtiden. Han har deltagit i fältundersökningar och expeditioner i bl a Östgrönland, Tajmyr och Antarktis. Sina forskargärningar har han ofta utfört inom ramen för tvärvetenskapliga europeiska forskningsprogram (PONAM, QUEEN). Han har också intresserat sig för Islands glaciationshistoria och handlett flera isländska doktorander verksamma i Lund. Christian Hjort har bl a varit Geologiska Föreningens ordförande, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens Polarforskningskommitté samt redaktör för den kvartärgeologiska tidskriften Boreas.
(Dan Holtstam)

Till toppen av sidan

2003
Geologiska Föreningens Wickmanpris till Eric Welin och Stefan Claesson (Stockholm). Se Geologiskt forum nr 38 (2003), s. 3.

Prof. Eric Welin, f. 1923, arbetade i yngre år bl.a. med uranprospektering för dåvarande AB Atomenergi. Hans doktorsavhandling från 1966 behandlade också uranmineraliseringar i mellersta och sydöstra Sverige. Eric Welin var en av initiativtagarna och pionjärerna vid uppbyggandet av ett Geokronologiskt laboratorium för åldersbestämning av Sveriges berggrund under 1960-talet. År 1973 sammanslogs det Geokronologiska Laboratoriet med Laboratoriet för Radioaktiv Datering, som sysslade med kol-14-datering, till Laboratoriet för Isotopgeologi, och placerades vid Naturhistoriska riksmuseet med Eric Welin som föreståndare. Han hade då redan 1967 efterträtt Frans-Erik Wickman som professor i mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseet, en professur som 1973 omnämndes till mineralogi och isotopgeologi. Denna professur upprätthöll han sedan fram till sin pensionering 1989. I sin tidiga forskning utförde Eric Welin flera mineralogiska arbeten vid sidan av sin doktorsavhandling, för att sedermera huvudsakligen syssla med radiometrisk åldersbestämning av Sveriges prekambriska berggrund och frågor som rör den Baltiska sköldens utveckling, gärna i samarbete med geologer verksamma med berggrundskartering vid SGU.
(Åke Johansson)

Prof. Stefan Claesson, f. 1950, var en av Eric Welins tidiga doktorander, och disputerade 1981 på en avhandling om åldersförhållanden och metamorf utveckling inom de svenska Kaledonidernas skollberggrund. Efter en post-doc-vistelse vid USGS isotoplaboratorium i Denver, Colorado, byggde han upp Sm-Nd-metoden vid laboratoriet i Stockholm. I sin fortsatta forskning har han sysslat dels med den Kaledoniska fjällkedjans utveckling, dels utvecklingen inom den Baltiska skölden och dess fortsättning mot öster, under den ryska plattformens sedimenttäcke. Som professor i isotopgeologi vid Naturhistoriska riksmuseet från 1990 kom han att bredda laboratoriets verksamhet ytterligare och tog initiativ till det Nordiska jonmikrosondlaboratoriet NORDSIM, som placerades vid museet 1993 med Stefan Claesson som föreståndare. Från år 2000 är Stefan Claesson chef för hela Forskningsavdelningen vid museet och biträdande museichef. (Åke Johansson)

Till toppen av sidan

2004

Geologiska föreningens De Geer-pristagare: Jan Lundqvist och Björn B. Berglund.


2005
Geologiska Föreningens Hiärnepris till Lars Werdelin (Stockholm). Se Geologiskt forum nr 46 (2005), s. 3.

Doc. Lars Werdelin, f. 1955, tilldelas Geologiska Föreningen Hiärne-pris för hans betydande populärvetenskapliga produktion. Lars Werdelin har varit verksam i många år och bland annat översatt nitton böcker rörande paleontologi och evolution, där särskilt verk av Stephen J. Gould kan nämnas. Han har dessutom medverkat i flera TV- och radioprogram. Han ledde också det vetenskapliga arbetet med Naturhistoriska riksmuseets huvudutställning “41/2 miljarder år. Jordens och livets historia”.

2006
Geologiska Föreningens Angelinpris till professor emeriuts Jan Bergström, Naturhistoriska riksmuseet.

Jan Bergström, född 1938, har vigt i princip hela sitt yrkesverskamma liv åt paleontologiskt arbete. Vid det här laget har han skrivit cirka 160 vetenskapliga publikationer om fossil och djurens evolution.
Jan Bergström är född och uppvuxen i Halmstad. 1973 disputerade han vid Geologiska institutionen, Lunds universitet (från början Paleontologiska institutionen). Fram till 1978 arbetade han som docent vid samma institution. 1978-1989 arbetade han som statsgeolog, senare som 1:e statsgeolog samt som avdelningschef vid Sveriges geologiska undersökning. 1989-2005 var han professor vid Sektionen för paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
– Jag har alltid drivits av nyfikenhet. Dessutom har jag på sätt och vis haft turen på min sida. Det var fantastiskt att på 1970-talet få frågan av Wilhelm Stürmer, som var chef för ett av Siemens forskningslaboratorier, men som även studerat paleontologi, om jag ville vara med och tolka och beskriva den tyska Hunsrückfaunan. ­

I slutet av 1980-talet fick Jan frågan om han ville arbeta med den kinesiska Chengjiangfaunan, ett arbete som pågår allt sedan dess.
Tidigare har Jan för sitt vetenskapliga arbete förärats minnesmedaljen i guld, samt Assar Haddingpriset, från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, liksom det Björkénska priset från Uppsala universitet.

Till toppen av sidan

2007
Geologiska Föreningens Torellpris till Robert Lagerbäck, SGU i Uppsala.

Robert Lagerbäck, född 1945, är verksam vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, i Uppsala. Lagerbäcks mångåriga arbete och forskning har lett fram till ett paradigmskifte gällande synen på den senaste inlandsisens påverkan på landskapets utformning i Skandinavien.

Det är genom nogranna stratigrafiska, geomorfologiska och sedimentologiska studier i Norrland, som Lagerbäck kunnat visa att den senaste inlandsisen under sin sista fas för 10-20 000 år sedan inte alls gått som en hyvel över berggrunden, vilket forskarna tidigare trott gällande den skandinaviska inlandssen. Tvärtom är de landformer som syns idag skapade under ett tidigare skede av Weichelstidens inlandsis, för cirka 100 000 år sedan. Lagerbäcks forskningsrön har även påverkat synen på den nordamerikanska kontinentens landskapsformer, inlandsis och isavsmältning.

Ett annat forskningsområde där Lagerbäck haft framgång handlar om så kallad neotektonism. Hans undersökningar visar att det var mycket vanligt med seismisk aktivitet i norra Sverige (mer vanligt än idag) direkt efter den senaste istiden. Orsaken är den snabba landhöjning som inträffade när den mäktiga inlandsisen smält bort.

2008
Geologiska Föreningens Erdmannpris till Ulf Hålenius, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Se Geologiskt forum nr 58 (2008), s. 3.

Ulf Hålenius, född 1951, doktorerade 1979 under prof. Hans Annersten vid Uppsala universitet på en avhandling om kristallfält hos Fe och Mn i olika aluminiumsilikater. Han blev docent vid samma lärosäte 1982. Under åren 1982-1990 var han anställd på Sveriges Geologiska AB, där han bland annat arbetade med prospekteringsinriktad mineralogi. År 1991 tillträdde han som professor vid Sektionen för mineralogi på Naturhistoriska riksmuseet där han gjort betydande insatser inom det mineralogiska området. Hålenius har utvecklat den svenska mineralogiska forskningen genom att införa nya analysmetoder, främst spektroskopiska. Under hans ledning har forskningen även sett en vitalisering och en betydlig ökning av internationella kontakterna, vilket inte minst syns i de otaliga
doktors- och postdoktorsprojekten vid museet. Hålenius har även sett till att den unika mineralsamlingen vid museet både bevarats och uppdaterats, samt gjorts mer tillgänglig för forskare och allmänhet.

2009
Geologiska Föreningens ger Tilaspriset 2009 till Olov Selinus för hans banbrytande insatser inom området medicinsk geologi.

Motiveringen för Tilaspriset 2009 lyder: ” Olov Selinus erhåller priset för sina insatser inom det relativt nya men ytterst viktiga området medicinsk geologi. Han får priset då han varit och är en drivande kraft såväl i Sverige som internationellt inom studiet av naturliga och mänskliga gifter i naturen och hans insatser för att kartlägga och uppmärksamma medicinska geoproblem runt om i världen har rönt stor uppmärksamhet och uppskattning.”

Läs mer om Tilaspriset 2009 i föreningens pressrelease.

2010
Geologiska Föreningen ger Hiärnepriset till Karin Eriksson för hennes förmåga att föra ut geologin till en större allmänhet.

Genom att arrangera kurser och resor till geologiskt intressanta platser som Island, Azorerna och Hawaii har hon spridit kunskapen om geologins fascinerande värld långt utanför fackkretsarna. Till detta har även hennes enastående fotografier på vulkaner, heta källor och glaciärer hjälpt till. Karin Eriksson vilja att sprida geologin vidare märks också i att hon var en av initiativtagarna till Geologins Dag.

2011
Geologiska Föreningens Pettersson pris (the Geological Society’s Pettersson Award) inom områdena maringeologi och stratigrafi till Martin Jakobsson.

Geologiska föreningens prismotivering: Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet tilldelas Geologiska Föreningens Petterssonpris 2011.

Efter sin doktorsexamen vid millennieskiftet har Martin Jakobsson klivit fram som en internationellt ledande forskare inom ett brett spektra av ämnen med en gemensam nämnare: Arktiska oceanen. Inte minst är Jakobsson huvudförfattare till den senaste detaljerade bathymetriska kartan över Arktis.

Under flera fältsäsonger, och tillsammans med en stor skara internationella kolleger, har han visat upp en överlägsen skicklighet i att med ett utpräglat geologiskt perspektiv framställa topografiska data. Jakobsson har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar och bokavsnitt som sammantaget visar på en imponerande och samtidigt mångsidig ämnesbredd:

inklusive (1) Arktisk bathymetri och modellering av cirkulationen i Norra Ishavet, (2) sedimentologi, marina processer och klimatvariationer i Arktis, (3) Arktiska havets kvartärstratigrafi samt karaktär och utbredning av pre-Weichsel nedisningar i området, och (4) kartering och modellering av isdämda sjöar i Skandinavien, Ryssland, och Nordamerika och deras klimatpåverkan.

Under de senaste fem åren, har Martin Jakobsson varit ordförande i APEX (Arctic Paleoclimate and its Extremes), som består av forskare från 17 länder och som övervakar forskningsprojekt som pågått under internationella polaråret (the International Polar Year) och därefter. Med anledning av alla dessa nyss nämnda skäl är Geologiska Föreningen mycket stolt över att kunna tilldela Petterssonpriset till just Martin Jakobsson.

2011
Geologiska Föreningens Lindgrenpris till Pär Weihed (Luleå tekniska universitet).

Pär Weihed har som professor i malmgeologi gjort mycket stora insatser för att sprida kunskapen om gruvors betydelse för samhället. Kompetens är en global bristvara inom gruv- och prospekteringsbranschen och Pär har bidragit till att öka förståelsen för behoven av utbildning på olika nivåer. Därför tilldelas Pär Weihed Geologiska Föreningens Lindgrenpris inom områdena malmgeologi och ekonomisk geologi.

2012
Geologiska Föreningens von Post-pris till Ingemar Renberg, Umeå universitet.

Ingemar Renberg erhåller priset för sitt framgångsrika arbete med att kartlägga naturliga och antropogena processer i boreala sjöar genom årtusendena.Med över 150 publiceringar i tidskrifter som Nature och Journal of Paleolimnology, och många fler, har Ingemar Renberg beskrivit effekterna av försurning i Sveriges sjösystem, närvaron, dynamik och påverkan av antropogent kvicksilver och bly i dessa system och användningen av sötvattenflora (såsom diatoméer) för att karaktärisera och mäta sjövattens kvalitet.

På senare tid har Renberg och hans forskarteam också beskrivit varvbildningsprocessen i boreala sjöar. Med hjälp av vattenprovtagning, sedimentfällor, planktonhåvningar, frusna borrkärnor, bildanalys och geokemi – har hans team, över en 10-årsperiod, dokumenterat förändringar i varvproduktionen på mikroskala (inom varje årstidscykel), de varviga sedimentens ursprung och inte minst sambandet mellan varvens karaktär och klimat.

2013
Geologiska Föreningen tillkännager Rambergs medalj 2013
till Håkan Sjöström, vid Rambergs tektoniska laboratorium, Uppsala universitet.

Precis som goda vetenskapliga artiklar sätter sina avtryck så kan engagerade, kunniga och pedagogiska lärare lämna betydelsefulla spår till omvärlden, inte minst genom att de bidrar till att fostra framtidens geologer. Under de senaste 40 åren har Håkan Sjöström såsom lärare med engagemang, kunskap och entusiasm inspirerat generationer av svenska geologistudenter såväl som utbytesstudenter samt, under senare år, flera hundra internationella studenter till att förståelse av planeten Jordens tektoniska processer är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Håkan Sjöströms många studenter återfinns som professorer och på chefsbefattningar inom universitet i Sverige, Australien och Canada, på ledande chefsbefattningar inom både svenska och internationella konsultföretag, som seniora geologer på oljebolag i USA, Norge och mellanöstern och som seniora geologer på geologiska undersökningar runtom i världen.

Håkan Sjöström balanserar sin viktiga och bestående utbildningsinsats med egen forskning inom svensk geologi. Hans vetenskapliga arbeten spänner både över den prekambriska berggrunden och den yngre fjällkedjan (Kaledoniderna). Som student till professor Hans Ramberg (som är namne till Geologiska Föreningens medalj) undersökte Håkan Sjöström diapirism, bergskedjebildning och plattektonik genom analoga modeller. I sin doktorsavhandling 1983 fokuserade han på kopplingen mellan strukturell och metamorf utveckling inom en del av fjällkedjan. Där väcktes också intresset för att analysera den relativa rörelsen mellan tektoniska enheter och när han sedan vände blicken mot den svekofenniska bergskedjebildningen, blev kinematik i deformationszoner ett återkommande forskningstema. Tillsammans med sina studenter och forskarkollegor har Håkan Sjöström publicerat ett antal artiklar om svensk strukturgeologi i både nationella och internationella tidskrifter.

2013
Geologiska Föreningen tillkännager Bergströmpriset 2013 till Martin Stein, Köpenhamns universitet.

Geologiska Föreningen delar i år för första gången ut det nyinstiftade Bergströmpriset till unga geoforskare. Bergströmpriset 2013 tilldelas Martin Stein, Department of Marine Invertebrates, Zoological Museum, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen. Pristagaren, som är ursprungligen från Tyskland, tog sin doktorsexamen 2008 vid Uppsala universitet med avhandlingen “Evolution and taxonomy of Cambrian arthropods from Greenland and Sweden”.

Under hela sin karriär har Martin Stein studerat kambriska och ordoviciska arthropoder, och varit involverat i ett flertal arbeten kring svenska underpaleozoiska arthropoder, så som Orstens-projektet. Martin Stein får priset för en utomordentliga vetenskapliga skicklighet som han uppvisat genom ett tjugotal publiceringar av vetenskapliga arbeten där han är förste författare på de flesta alstren. Han har således kommit att utvecklas som vetenskapsman och har redan en ledande position inom studier av arthropodfylogenien. Martin har publicerat med stor originalitet och integritet inom ett intellektuellt utmanande område som ofta präglas av starka åsikter och personligheter. Det är med stor glädje som Geologiska Föreningens Bergströmpris till unga geoforskare tilldelas Martin Stein.

Till toppen av sidan

2014
Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 tilldelas Emma Hammarlund, Syddansk Universitet.

Emma Hammarlund, postdoc vid Biologiskt Institut, Syddansk Universitet, tilldelas Geologiska Föreningens Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 för sin forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum, särskilt gällande hur geokemiska förhållande i atmosfären och i oceanerna har samspelat och format djurlivets karaktär och bevaring, men också kring de tidiga miljöerna där utvecklingen av multicellulära organismer kan ha haft sin början.
Emma Hammarlund arbetar med stora frågor om livet och visar prov på vetenskaplig skicklighet genom att hitta konkreta metoder för att särskilja olika hypoteser om hur miljön i havet har påverkat livets evolutionen. Bland annat använder Hammarlund isotopmätningar av S, N och Mo, liksom jämförelser av olika järndepåer i sedimentära bergarter för att uppskatta närvaron av syre i dåtidens hav och luft. Pristagarens forskning är publicerad i flera av de största vetenskapliga tidskrifterna och hennes artiklar citeras ofta. Hammarlund har också intresse i för att göra vetenskapen tillgänglig för allmänheten genom att skriva populärvetenskapliga artiklar och hålla föredrag.

Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 går till Emma Hammarlund för att hon med både skicklighet och engagemang ställer - och besvarar - de viktigaste frågorna om livets uppkomst.

2014
Törnebohmpris 2014
till berggrundsgeologen tilldelas Thomas Lundqvist.

Geologiska Föreningens Törnebohmpris 2014 inom områdena mineralogi, prekambrisk geologi och tektonik och geodynamik tilldelas berggrundsgeologen Thomas Lundqvist för ett livslångt engagemang och många bidrag till förståelsen av Sveriges prekambriska utveckling. Allt sedan sitt första stora projekt i Los-Hamra-regionen, ett område som kännetecknas av välbevarade vulkaniska och sedimentära bergarter, och genom sina många år vid Sveriges geologiska undersökning har Thomas Lundqvist haft stor betydelse för svensk geologisk kartering och för förståelsen av vår kristallina berggrunds utveckling.

Lundqvist har alltid poängterat vikten av hög geologisk vetenskaplig standard i karteringsarbeten och har hela tiden stått fast vid att kvalitet måste gå före kvantitet vid karteringen. Han insåg även tidigt vikten av isotopgeologiska studier för förståelsen av den geologiska utvecklingen. Pristagaren har varit en viktig aktör under årens lopp och verkat för att bygga gemensamma projekt med andra nordiska länder. Och landets geologer och geologiintresserade lekmän är tacksamma för läroboken ”Sveriges geologi från urtid till nutid” där Lundqvist tillsammans med sin bror, kvartärgeologen Jan Lundqvist, och paleontologen Maurits Lindström beskriver Sveriges geologiska utveckling. Thomas Lundqvist har även efter sin pension fortsatt att sprida kunskap om Sveriges geologi och ett exempel på detta är boken ”Porfyr i Sverige” som utkom 2009. För sin livslånga gärning och kärleken till Sveriges geologi tilldelas Thomas Lundqvist Geologiska Föreningens Törnebohmpris 2014.

2015
Hiärnepriset 2015 tilldelas redaktörer för Geologiskt forum.

Geologiska Föreningen tilldelar Anna Kim-Andersson och Joakim Mansfeld Geologiska Föreningens Hiärnepris 2015 för deras arbete med att driva och utveckla föreningens populärvetenskapliga tidskrift Geologiskt forum.

Geologiska Föreningens Hiärnepris delas ut för betydande populärvetenskaplig verksamhet inom det geovetenskapliga området.

År 2015 tilldelas priset Geologiskt forums nuvarande redaktör Anna Kim-Andersson (Qi-Media, Jönköping) och före detta redaktör Joakim Mansfeld (Stockholm universitet). Under deras redaktörskap har Geologiskt forum blivit en populär vetenskaplig tidskrift som har fått stor betydelse för att föra fram geologi till samhället. Varje nummer har fyllts av artiklar av hög kvalitet. Författare från universitet, näringsliv och myndigheter har flitigt bidragit med texter och bilder och sedan stolt refererat till dessa artiklar i sina CV:n. Geologiskt forum har exempelvis även skickats till ledamöter i riksdagen för att göra våra folkvalda mer medvetna om geologins betydelse.

Det är med glädje som Geologiska föreningen överlämnar Hiärnepriset 2015 till Anna Kim-Andersson och Joakim Mansfeld för deras professionella och omsorgsfulla redaktörsskap.

2015
Jan Bergström Young Scientist Award 2015 tilldelas Allison Daley, Oxford University.

Geologiska Föreningens pris Jan Bergström Young Scientist Award 2015 tilldelas Allison Daley, Department of Zoology, Museum of Natural History, Oxford University, England. Pristagaren, som ursprungligen är från Kanada, tog sin doktorsexamen 2010 vid Uppsala universitet. Hennes avhandling hade titeln “The morphology and evolutionary significance of the anomalocaridids”.

Allison Daleys arbete, som har publicerats i flera av de tyngsta internationella tidskrifterna, har starkt förändrat paleontologernas förståelse av morfologi och beteenden hos den numera världsberömda fossilgruppen Anomalocariderna. Allison Daley har jobbat direkt med provexemplar från Burgess Shale i Kanada där det första exemplaret upptäcktes för mer än 130 år sedan, och hon har beskrivit morfologin för Anomolocaris och flera nya besläktade arter.

Pristagaren har publicerat med stor originalitet och integritet inom ett intellektuellt utmanande område, och hennes upptäckter har förändrat förståelsen av ekologin i de grunda kambriska haven samt artropodernas (leddjurens) evolutionshistoria. Det är med stor glädje som Jan Bergström Young Scientist Award 2015 tilldelas den unga geoforskaren Allison Daley. Det är tredje gången som Geologiska Föreningen delar ut priset sedan det instiftades år 2013.

Till toppen av sidan

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se